index Zee-ezel


De Signifische Kring vermocht generlei belangstelling te wekken


In 1949 verscheen het boekje Signifika, een inleiding, geschreven door de wiskundige prof. dr. G. (Gerrit) Mannoury. Hierin komt ook de Signifische Kring even ter sprake:

Het was dan in 1917, dat Van Eeden, hoofdzakelijk in samenwerking met L. E. J. Brouwer […] en voorts met Henri Borel, H. P. J Bloemers (die echter spoedig uittrad), Jacob Israël de Haan en schrijver dezes, een „Internationaal Instituut voor Wijsbegeerte” te Amsterdam in het leven riep, dat gedurende een vijftal jaren een reeks levendige besprekingen voerde en een vrij uitgebreide korrespondentie met buitenlandse denkers onderhield (wij noemen o.a. Martin Buber, Erich Gutkind, Eugen Ehrlich en Rabindranath Tagore). De daarbij oorspronkelijk voorzittende bedoeling, tot een internationale Akademie te geraken, die Tönnies’ ideaal zou verwezenlijken en de begripskritiek door georganiseerde samenwerking zou trachten te bevorderen (wij dachten daarbij o.a. aan het samenstellen van een kentheoretisch woordenboek, waarbij met de o.i. onmiskenbare laagstruktuur der taal- en denkvormen rekening gehouden zou worden) is niet verwezenlijkt en in ’22 werd het „Instituut” omgezet in een „Signifische Kring” met een meer bescheiden werkprogram. Ook deze kring (waaraan thans ook […] pater Van Ginneken S. J. een werkzaam aandeel nam) heeft slechts enkele jaren bestaan en het had alle schijn, alsof de door zijn leden ingenomen gezichtspunten bij de tijdgenoten generlei belangstelling vermochten te wekken. Een door het „Instituut” (voor rekening van de oprichters!) uitgegeven meertalig tijdschrift […] was bij gebrek aan middelen reeds spoedig opgeheven, de overige kulturele of wijsgerige periodieken in Nederland namen van signifika, semantiek of verstandhoudingspsychologie niet de minste notitie en voor de door de Signifische Kring te boek gestelde „Signifische Dialogen” was geen uitgever te vinden.Zee-ezel: de Signifische Kring, “een eigenaardig gezelschap”.
Naar alle vragen aan Zee-ezel.


Geplaatst op 31 juli 2015.

© Surfspin 2015